Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ

Իրավագիտության հիմունքներ — Որակավորման ծրագիր

Առարկա 3 ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ

Նպատակը

Իրավագիտության և ՀՀ տնտեսական իրավունքի բնագավառում ապահովել գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են հաշվապահին իր մասնագիտական գործունեությունը ծավալելու համար:

Բովանդակությունը

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԴՐՈւՅԹՆԵՐ

 • Քաղաքացիներ
 • Իրավաբանական անձինք
 • Առևտրային կազմակերպություններ
 • Տնտեսական ընկերություններ
 • Առևտրային կոոպերատիվներ
 • Քաղաքացիական իրավունքի օբյեկտները
 • Ընդհանուր դրույթներ պարտավորությունների մասին

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈւՆՔ/ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐ

 • Պայմանագրի հասկացությունը
 • Պայմանագիր կնքելը, պայմանագրի փոփոխելը և դադարելը
 • Պայմանագրի պայմանները, ձևը և մեկնաբանումը
 • Անվավեր պայմանագրեր
 • Պամանագրերի առանձին տեսակներ
 • Սեփականության և այլ գույքային իրավունքներ
 • Գործարք, ներկայացուցչություն, ժամկետներ, հայցային վաղեմություն

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈւՆՔԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԱՅԼ ՕՐԵՆՔՆԵՐ

 • Անվճարունակություն. «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենք
 • Աշխատանքային իրավունք. ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք
 • Վարչական իրավունք. «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենք, «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» ՀՀ օրենսգիրք
 • Քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանությունը, Դատական իշխանությունը և դատական համակարգը, ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք, ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգիրք
 • Լիցենզավորման իրավունք. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենք
 • Օտարերկրյա ներդրումներ. «Օտարերկրյա ներդրումների մասին» ՀՀ օրենք

Գնահատման մեթոդը

Դիմորդները պետք է հանձնեն քննություն կազմված բազմակի ընտրության հարցերից և գործնական տիպի խնդիրներից:

Քննությունը համարվում է հանձնած, եթե մասնակիցը 100 հնարավոր միավորից հավաքել է 50 և ավելի միավոր: