Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ

Ֆինանսական հաշվառման հիմունքներ — Որակավորման ծրագիր

Առարկա 1 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ

Նպատակը

Ապահովել գիտելիքներ և հմտություններ հաշվապահական հաշվառման բնագավառում, որոնք հնարավորություն են ընձեռում՝

 • գրանցել տնտեսական գործառնությունները կրկնակի գրանցման եղանակով,
 • պատրաստել կազմակերպությունների տարեկան ֆինանսական հաշվետություններ ՖՀՄՍ-ներին համապատասխան,
 • վերլուծել ֆինանսական հաշվետվությունները:

Բովանդակությունը

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ

 • Ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակներ
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների հիմնադրամ (ՖՀՄՍՀ)
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման սկզբունքներ
 • Հաշվապահական հաշիվներ և կրկնակի գրանցում

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ

 • Ոչ ընթացիկ ակտիվներ
 • Ընթացիկ ակտիվներ
 • Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ
 • Ընթացիկ պարտավորություններ
 • Սեփական կապիտալ
 • Պայմանական պարտավորություններ, պայմանական ակտիվներ և հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցող դեպքեր

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Ֆինանսական հաշվետվությունների նպատակը, ֆինանսական հաշվետվությունների օգտագործողները և նրանց անհրաժեշտ տեղեկատվությունը.

 • Ֆինանսական հաշվետվությունների հիմնական բնութագիրը
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում
 • Պարզ համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

 • Ֆինանսական գործակիցներ, դրանց մեկնաբանումը և վերլուծությունը

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ

 • Փաստաթղթավորում և գործարքների գրանցում

Գնահատման մեթոդը

Դիմորդները պետք է հանձնեն քննություն՝ կազմված բազմակի ընտրության հարցերից /առավելագույնը միավորների 50%/ և գործնական տիպի խնդիրներից:

Քննությունը համարվում է հանձնած, եթե մասնակիցը 100 հնարավոր միավորից հավաքել է 50 և ավելի միավոր: