Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ

Ֆինանսական հաշվառման հիմունքներ — Որակավորման ծրագիր

Առարկա 1 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ

Նպատակը

Ապահովել գիտելիքներ և հմտություններ հաշվապահական հաշվառման բնագավառում, որոնք հնարավորություն են ընձեռում՝

 • գրանցել տնտեսական գործառնությունները կրկնակի գրանցման եղանակով,
 • պատրաստել կազմակերպությունների տարեկան ֆինանսական հաշվետությունները՝ ՖՀՄՍ-ներին համապատասխան,
 • վերլուծել ֆինանսական հաշվետվությունները:

Բովանդակությունը

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿԸ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿԸ

 • Ֆինանսական հաշվետվությունների շրջանակը և նպատակը արտաքին օգտագործողների համար
 • Օգտագործողների և շահառուների շրջանակը
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների հիմնական տարրերը
 • Կարգավորման հիմունքները
 • Ղեկավարություն և կառավարման օղակներում գտնվող անձանց պատասխանատվության և պարտավորությունների շրջանակը

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

 • Ֆինանսական տեղեկատվության որակական բնութագրերը

ԿՐԿՆԱԿԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ

 • Կրկնակի գրանցման սկզբունքները՝ ներառյալ հաշվառման վարումը և հաշվապահական տեղեկատվության աղբյուրները
 • T-աձև հաշիվներ, գրքեր և մատյաններ

ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄ

 • Վաճառքներ և գնումներ
 • Դրամական միջոցներ
 • Պաշարներ
 • Ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվներ, մաշվածություն
 • Ոչ նյութական ակտիվներ, ամորտիզացիա
 • Հաշվեգրումներ և կանխավճարներ
 • Կրեդիտորական և դեբիտորական պարտքեր
 • Պահուստներ և պայմանականություններ
 • Կապիտալի կառուցվածք և ֆինանսական ծախսումներ

ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

 • Փորձնական հաշվեկշիռ
 • Սխալների ուղղում
 • Հսկիչ հաշիվներ և համադրումներ
 • Բանկային համադրումներ
 • Օժանդակ հաշիվներ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

 • Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն
 • Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին հաշվետվություն
 • Դրամական հոսքերի մասին հաշվետվություն
 • Ծանոթագրություններ
 • Հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցող դեպքեր
 • Ոչ ամբողջական գրանցումներ

ՊԱՐԶ ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

 • Դուստր և ասոցիացված կազմակերպություններ
 • Համախմբված ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն
 • Համախմբված շահույթի կամ վնասի մասին հաշվետվություն

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒՄ

 • Ֆինանսական հաշվետվությունների վերլուծության կարևորությունը և նպատակը
 • Գործակիցներ
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների վերլուծություն

Գնահատման մեթոդը

Դիմորդները պետք է հանձնեն քննություն՝ կազմված բազմակի ընտրության հարցերից /առավելագույնը միավորների 50%/ և խնդիրներից:

Քննությունը համարվում է հանձնած, եթե մասնակիցը 100 հնարավոր միավորից հավաքել է 50 և ավելի միավոր: