Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ

Ֆինանսական կառավարում և վերահսկողություն — Որակավորման ծրագիր

Առարկա 5 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ և ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Նպատակը

 • զարգացնել ֆինանսական կառավարման գիտելիքներ` տարբեր ֆինանսավորման աղբյուրների և կապիտալ ներդրումների հնարավորությունների առավելությունները վերլուծելու և կիրառելու համար,
 • ֆինանսական կառավարման բնագավառում ապահովել խորացված գիտելիքներ և հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են հաշվապահին և ֆինանսիստին իրենց մասնագիտական գործունեությունները ծավալելու համար,
 • կառավարչական հաշվառման մեթոդները կիրառել ձեռնարկատիրական գործունեության պլանավորման և վերահսկողության համար:

Բովանդակությունը

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

 • Տնտեսական միջավայրի բնութագրերը: Պետական միջամտությունը և կարգավորումը
 • Ֆինանսական կառավարման նպատակները
 • Ֆինանսական կառավարման միջավայրը
 • Ֆինանսական մաթեմատիկայի հիմունքները
 • Ֆինանսական վերլուծության հիմունքները
 • Շրջանառու կապիտալի կառավարում
 • Ամբողջական մոտեցում: Գործառնական ցիկլ
 • Պաշարների կառավարում
 • Դեբիտորների և կրեդիտորների կառավարում
 • Կանխիկի կառավարում
 • Ֆինանսավորման աղբյուրները
 • Բաժնետիրական կապիտալի աղբյուրներ
 • Պարտքային ֆինանսավորման աղբյուրներ
 • Ֆինանսավորման այլ ձևեր
 • Որոշումներ կապիտալի կառուցվածքի վերաբերյալ
 • Ֆինանսական և գործառնական լծակ
 • Կապիտալ ներդրումների խորացված գնահատում
 • Ներդրումների գնահատման մեթոդները
 • Ֆինանսավորման մեթոդի ընտրությունը
 • Ներդրումային նախագծերի ընտրությունը կապիտալի չափավորման դեպքում
 • Ներդրումների գնահատումը անորոշության պայմաններում

ԽՈՐԱՑՎԱԾ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

 • Ինքնարժեքի կալկուլյացիայի մեթոդներ, արդի իրավիճակը այդ ոլորտում
 • Ինքնարժեքի ձևավորման անուղղակի մեթոդներ. ABC մեթոդ
 • Հատուկ պատվերի և ծառայությունների ինքնարժեքի կալկուլյացիա
 • Փուլային կալկուլյացիա
 • Նորմատիվային (ստանդարտ) ծախսումներ և շեղումների վերլուծություն
 • Բյուջեի պլանավորում
 • Այլընտրանքային բյուջետային համակարգեր
 • Ինքնարժեք և որոշումների կայացում

Գնահատման մեթոդը

Դիմորդները պետք է հանձնեն քննություն կազմված գործնական տիպի խնդիրներից: Քննությունը համարվում է հանձնած, եթե դիմորդը 100 հնարավոր միավորից հավաքել է 50 և ավելի միավոր: