Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ

Ֆինանսական կառավարում — Որակավորման ծրագիր

Առարկա 5. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Նպատակը

 • զարգացնել ֆինանսական կառավարման գիտելիքներ` ֆինանսավորման տարբեր աղբյուրների և կապիտալ ներդրումների հնարավորությունների առավելությունները վերլուծելու և կիրառելու համար,
 • ֆինանսական կառավարման բնագավառում ապահովել խորացված գիտելիքներ և հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են հաշվապահին և ֆինանսիստին իրենց մասնագիտական գործունեությունները ծավալելու համար։
 • կառավարչական հաշվառման մեթոդները կիրառել ձեռնարկատիրական գործունեության պլանավորման և վերահսկողության համար:

Բովանդակությունը

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

 • Ֆինանսական կառավարման էությունը և նպատակը
 • Ֆինանսական նպատակներ, կապը կորպորատիվ ռազմավարության հետ
 • Շահառուներ, ազդեցությունը կորպորատիվ նպատակների վրա
 • Շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունների ֆինանսական և այլ նպատակներ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ

 • Բիզնեսի տնտեսական միջավայրը
 • Ֆինանսական շուկաների և կազմակերպությունների էությունը և դերը
 • Փողի շուկայի էությունը և դերը

ՇՐՋԱՆԱՌՈՒ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

 • Շրջանառու կապիտալի էությունը, տարրերը և նշանակությունը
 • Պաշարների, դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի, դրամական միջոցների կառավարումը
 • Շրջանառու կապիտալի պահանջարկի գնահատումը և ֆինանսավորման ռազմավարությունները

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

 • Ներդրումների գնահատման մեթոդները
 • Գնաճի և հարկման ներառումը զեղչված դրամական հոսքերի մեթոդում
 • Ռիսկի և անորոշության կարգավորումը
 • Առանձնահատուկ ներդրումային որոշումներ

ԲԻԶՆԵՍԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

 • Բիզնեսի ֆինանսավորման աղբյուրները
 • Կապիտալի արժեքի գնահատում
 • Ֆինանսավորման աղբյուրները և դրանց հարաբերական ծախսերը
 • Կապիտալի կառուցվածքի տեսությունները և գործնական նկատառումները
 • Փոքր և միջին կազմակերպությունների ֆինանսավորումը

ԲԻԶՆԵՍԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐ

 • Բիզնեսի և ֆինանսական ակտիվների գնահատման էությունը և նպատակը
 • Բաժնետոմսերի գնահատման մոդելները
 • Պարտքի և այլ ֆինանսական ակտիվների գնահատում
 • Արդյունավետ շուկայի կանխավարկած և գործնական նկատառումներ բաժնետոմսերի գնահատման գործընթացում

ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

 • Ռիսկերի էությունը և տեսակները, կառավարման մոտեցումները
 • Փոխարժեքի և տոկոսադրույքի տատանումների պատճառները
 • Արտարժութային ռիսկի հեջավորման մեթոդները
 • Տոկոսադրույքի ռիսկի հեջավորման մեթոդները

ԽՈՐԱՑՎԱԾ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

 • Ինքնարժեքի հաշվարկի մեթոդներ
 • Ինքնարժեքի ձևավորման անուղղակի մեթոդներ. ABC մեթոդ
 • Հատուկ պատվերի և ծառայությունների ինքնարժեքի հաշվարկ
 • Փուլային հաշվարկ
 • Նորմատիվային  ծախսումներ և շեղումների վերլուծություն
 • Բյուջեի պլանավորում
 • Այլընտրանքային բյուջետային համակարգեր
 • Ինքնարժեք և որոշումների կայացում

Գնահատման մեթոդը

Դիմորդները պետք է հանձնեն քննություն՝ կազմված բազմակի ընտրության հարցերից /առավելագույնը միավորների 20%/ և խնդիրներից:

Քննությունը համարվում է հանձնած, եթե դիմորդը 100 հնարավոր միավորից հավաքել է 50 և ավելի միավոր: