Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ

Դիտարկման առաջադրանքների միջազգային ստանդարտ (ԴԱՄՍ)