Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ

Ֆինանսական տեղեկատվություն կառավարման համար — Որակավորման ծրագիր

Առարկա 2 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

Նպատակը

Ապահովել գիտելիքներ և հմտություններ, որոնք հնարավորություն են տալիս օգտագործել ֆինանսական տեղեկատվությունը՝

 • կազմակերպությունների արտադրանքի և մատուցած ծառայությունների ինքնարժեքը հաշվարկելու համար,
 • կառավարչական որոշումներ կայացնելու համար,
 • կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության պլանավորման, վերահսկողության, մոնիտորինգի համար։

Բովանդակությունը

ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 • Հաշվապահական հաշվառում կառավարման համար
 • Տեղեկատվություն կառավարման համար
 • Կառավարչական տեղեկատվական համակարգերը
 • Ինքնարժեքի հաշվառում և ինքնարժեքի տարրերը
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերը կառավարման համակարգում

ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՈՒՄ

 • Ծախսումների դասակարգումը որպես՝
  • Արտադրական ծախսումներ
  • Ժամանակաշրջանի ծախսեր
 • Ծախսումների այլ դասակարգումներ
 • Ծախսումների վարքագիծը: Փոփոխական և հաստատուն բաղադրիչների տարանջատումը
 • Նյութական ծախսումներ
 • Աշխատանքային ծախսումներ
 • Վերադիր ծախսումների բաշխումը և կլանումը
 • Ինքնարժեքի հաշվարկում սահմանային ծախսերի (variable costing) և ծախսերի լրիվ կլանման (absorption costing) մեթոդների միջոցով
 • Ինքնարժեքի հաշվարկման համակարգեր
  • Առանձին պատվերի (Job) և խմբաքանակի (Batch) ինքնարժեքի կալկուլյացիա
  • Փուլային կալկուլյացիա (Process costing)
  • Ծառայությունների/սպասարկման ծախսումներ (Service Costing)

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՅԱՑՈՒՄ

 • Ծախսումներ – Ծավալ – Շահույթ (CVP) վերլուծություն
 • Սահմանափակող գործոններ
 • Որոշումների կայացմանն առնչվող ծախսեր
 • Գնագոյացում

ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ և ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

 • Ծախսերի նորմատիվային հաշվառում (Standard costing)
  • Նորմատիվների տեսակները
  • Ուղղակի փոփոխական ծախսերի շեղումները
  • Հաստատուն վերադիր ծախսերի շեղումները
  • Հասույթի շեղումները
  • Փոխհամաձայնեցման հաշվետվության կազմումը

Գնահատման մեթոդը

Դիմորդները պետք է հանձնեն քննություն՝ կազմված բազմակի ընտրության հարցերից /առավելագույնը միավորների 50%/ և գործնական տիպի խնդիրներից:

Քննությունը համարվում է հանձնած, եթե մասնակիցը 100 հնարավոր միավորից հավաքել է 50 և ավելի միավոր: