Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ

Աուդիտ և ներքին վերահսկողություն — Որակավորման ծրագիր

Առարկա 7 ԱՈՒԴԻՏ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Նպատակը

 • ապահովել գիտելիքներ և հմտություններ` աուդիտի միջազգային ստանդարտները կիրառելու համար
 • ապահովել տեսական հիմքեր` որակյալ աուդիտորական գործունեություն իրականացնելու համար

Բովանդակությունը

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ, ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ, ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՍՏԱՆՁՆՈՒՄ

 • Կարգավորումը և շրջանակները
 • Աուդիտորի էթիկայի կանոնները
 • Անկախություն, պատվիրատուների ընդունում և շարունակում
 • Նամակ-պարտավորագիր

ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՌԻՍԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

 • Աուդիտի գործընթացը՝ պլանավորում, ապացույցների հավաքում և ամփոփում
 • Աուդիտի ռիսկերի որոշում, փաստաթղթավորում և ռիսկերին արձագանքում
 • Էականություն, գնահատված էականության կիրառում պլանավորման, ապացույցների հավաքման և ամփոփման փուլում
 • Խարդախության և սխալների ռիսկի գնահատում
 • Վերահսկողության միջավայրի տարրերը, փաստաթղթավորում

ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՈՒՄ, ՀԱՎԱՍՏԻԱՑՈՒՄՆԵՐ

 • Աուդիտորական ապացույցների հավաքման ընթացակարգեր,
 • Բավարար քանակի համապատասխան աուդիտորական ապացույցներ
 • Աուդիտորական ընտրանք
 • Առանձին հոդվածների գծով աուդիտորական ապացույցներ, ներառյալ արտաքին հավաստիացումներ
 • Վերահսկողության թեսթեր
 • Վերլուծական ընթացակարգեր

ԱՄՓՈՓՈՒՄ, ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

 • Հաղորդակցություն պատվիրատուի ղեկավարության հետ
 • Աուդիտորական եզրակացությունների տեսակները և կիրառման հանգամանքները

Գնահատման մեթոդը

Դիմորդները պետք է հանձնեն քննություն կազմված գործնական տիպի խնդիրներից:

Քննությունը համարվում է հանձնած, եթե մասնակիցը 100 հնարավոր միավորից հավաքել է 50 և ավելի միավոր: