Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ

Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում — Որակավորման ծրագիր

Առարկա 6 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Նպատակը

Այս դասընթացը ապահովում է խորացված գիտելիքներ և հմտություններ հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման ազգային և միջազգային կարգավորումների, ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին համապատասխան առանձին և համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ պատրաստելու և ներկայացնելու, ինչպես նաև ֆինանսական հաշվետվությունների վերլուծության վերաբերյալ:  

Բովանդակությունը

Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման ԵՎ ներկայացման սկզբունքները, հիմնադրույթները

 • Հիմնական դրույթներ և կարգավորող համակարգ
 • Ֆինանսական հաշվետվողականություն
 • Հաշվետվությունների պատրաստում
  • Ֆինանսական վիճակի մասին
  • Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին
  • Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին
  • Դրամական հոսքերի մասին հաշվետվության պատրաստում ուղղակի և անուղղակի մեթոդներով

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Ֆինանսական հաշվետվությունների վերլուծություն և մեկնաբանություն
 • Մեկ բաժնետոմսին բաշվող շահույթի հաշվարկում

ԱՌԱՆՁԻՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ՖՀՄՍ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ

 • հիմնական միջոցներ, վաճառքի համար մատչելի ոչ ընթացիկ ակտիվներ
 • ոչ նյութական ակտիվներ, հետազոտություն և մշակում, պաշարներ
 • փոխառության ծախսումներ, արտաժույթի փոխարժեքի փոփոխությունների ազդեցություն
 • արժեզրկում, պայմանական դեպքեր, կապակցված կողմերի բացահայտում, հետագա դեպքերի ազդեցություն
 • հասույթ, սեգմենտային տեղեկատվություն
 • ֆինանսական գործիքներ

ԽՄԲԵՐ, ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ, ԲԱԺՆԵՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴ

 • Խմբի հաշվառում, համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում,
 • Ասոցիացված կազմակերպություններում և համատեղ ձեռնարկումներում ներդրումների հաշվառում

Գնահատման մեթոդը

Դիմորդները պետք է հանձնեն քննություն կազմված գործնական տիպի խնդիրներից: Քննությունը համարվում է հանձնած, եթե մասնակիցը 100 հնարավոր միավորից հավաքել է 50 և ավելի միավոր: